A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konkursy

Konkurs: A-134-5/12

asystent sędziego [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 25.08.2012, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.09.2012, 13:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza konkurs o sygnaturze A–134–5/12 na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim mającym siedzibę przy ul. Sądowej 2,
63-400 Ostrów Wielkopolski

Liczba wolnych stanowisk – 1½ etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 18 września 2012r. o godz. 10:00, sala 73 (budynek Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski). Zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 27 lipca 2001r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:

1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4. ukończyła 24 lata,
5. ukończyła aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdała egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 zgłoszenie na konkurs adresowane do Prezesa Sądu Rejonowego  w Ostrowie Wielkopolskim, z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego,
 wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim ,notarialnym, adwokackim lub radcowskim,
 oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.


Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia. Wymagane dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 25 sierpnia 2012r. na adres: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, pok. 29. Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym pod nr tel. 62 59-26-169.

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie wywieszona w siedzibie Sądu, w Biuletynie Informacji Publicznej - na stronie internetowej Sądu www.ostrow.sr.gov.pl  04 września 2012r.

Opublikowano dnia: 09.07.2012 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

1. Na konkurs nie zgłosił się żaden kandydat
2. Do Sądu Rejonowego w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta i wobec tego nie jest możliwe ustalenie listy kandydatów


Prezes SR
Ewa Litwin

bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl