A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konkursy

Konkurs: A–134–4/12

Asystent Sędziego [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 23.03.2012, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.05.2012, 15:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
ogłasza konkurs o sygnaturze A–134–4/12 na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim
mającym siedzibę przy ul. Sądowej 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Liczba wolnych stanowisk – 1½ etatu
z możliwością zatrudnienia na pełen etat od 14 maja 2012 r.
i na 0,5 etatu od 01 czerwca 2012 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 08 maja 2012 r., godz. 10:00, sala 73 (budynek Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski) zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 27 lipca 2001r. nr 98, poz. 1070 ze zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:

  1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
  4. ukończyła 24 lata,
  5. ukończyła aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdała egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończyła aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożyła odpowiedni egzamin.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

- zgłoszenie na konkurs adresowane do Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego,
- wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
- życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
- oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o zdaniu egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo ukończeniu aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej i złożeniu odpowiedniego egzaminu,
- oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
- oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia. Wymagane dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 23 marca 2012r. na adres Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, pok. 29. Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym pod numerem tel. 62 59-26-169.

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie wywieszona w siedzibie Sądu, w Biuletynie Informacji Publicznej - na stronie internetowej Sądu www.ostrow.sr.gov.pl 20 kwietnia 2012 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 08 maja 2012 r. o godz. 15:00.


 
                                                                   Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                     Ewa Litwin

Opublikowano dnia: 29.02.2012 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

1. Na konkurs nie zgłosił się żaden kandydat
2. Do Sądu Rejonowego w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta i wobec tego nie jest możliwe ustalenie listy kandydatów


Prezes SR
Ewa Litwin

bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl