A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konkursy

Konkurs: 1/2012

sekretarz sądowy [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 25.01.2012, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.02.2012, 14:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE

Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Sądowa 2
na wolne stanowisko urzędnika sądowego
Sygnatura konkursu 1/2012

¾ etatu

I. Konkurs dotyczy stażu urzędniczego dla osób, które mają być zatrudnione na stanowiskach sekretarza sądowego.

II. Zakres zadań - protokołowanie na posiedzeniach, przepisywanie orzeczeń, uzasadnień, sporządzanie pism w wykonaniu zarządzeń, wykonywanie innych czynności w sekretariacie zleconych przez kierownika sekretariatu.

III. Wymagania:
1. Niezbędne są:
ukończone co najmniej studia pierwszego stopnia i tytuł zawodowy na dowolnym kierunku, bardzo dobra umiejętność techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, w szczególności duża sprawność w pisaniu na komputerze pod dyktando
2. Nadto wymagane są: kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole oraz wiedza ogólna niezbędna do wykonywania obowiązków urzędnika sądowego.

IV. Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć do 25 stycznia 2012 r.
1. wniosek o przyjęcie na staż urzędniczy,
2. własnoręcznie napisany życiorys obejmujący przebieg nauki i pracy zawodowej,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, tj. dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (oryginały do wglądu w chwili składania dokumentów),
4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
5. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
6. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
8. kserokopie dokumentów potwierdzających ewentualne doświadczenie zawodowe, w tym świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy w przypadku kontynuowania zatrudnienia.
Kandydat składa wymagane dokumenty bezpośrednio w siedzibie sądu albo nadaje drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.


Konkurs składa się z trzech etapów:
1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności,
3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja, po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu.

Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, zawiadamia kandydatów o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu, terminie i miejscu jego przeprowadzenia – co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem.


Zawiadomienia dokonuje się poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów i informacji wymienionych w ust. 2 na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej właściwego sądu lub prokuratury /rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze Dz.U. 21, poz. 129/


                                                                                       Prezes Sądu
                                                             Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                         Ewa Litwin

Opublikowano dnia: 12.01.2012 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

Uchwała z dnia 27 lutego 2012r. o wyborze kandydatów na staż urzędniczy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

W drodze głosowania Komisja rekrutacyjna podjęła uchwałę o wyborze kandydatów na staż urzędniczy:

1. Aleksandra Nowak


W kolejności uzyskanych punktów na listę rezerwową wpisano:

1. Eliza Cicharzewska
2. Bernadeta Podziemek
3. Anna Woźniak
4. Grzegorz Lisoń
5. Patrycja Garsztka
6. Anna Maria Głodek
7. Magdalena Świerkowska
8. Anna Kalinowska
9. Kornelia Wawrzyniak
10. Ilona Rachańska
11. Elżbieta Sztukowska

bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl