A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konkursy

Konkurs: A–134-13/19

referendarz sądowy [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 04.11.2019, 15:15 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.11.2019, 14:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
ogłasza konkurs na na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Nazwa i adres sądu - Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
                                        ul. Sądowa 2
                                        63-400 Ostrów Wielkopolski

Oznaczenie konkursu – A–134-13/19
Liczba wolnych stanowisk - 1 (w wymiarze pełnego etatu)

Termin konkursu: konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 26 listopada 2019 r. godz. 9:30 sala nr 33 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, z zastrzeżeniem, że na powyższe stanowiska konkurs może zostać przeprowadzony w innym miejscu.

I. Kandydat na stanowisko referendarza sądowego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 149 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.).

Zgodnie z art. 149 §1 powołanej ustawy, na stanowisku referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata;
 5. zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

II. Kandydat na stanowisko referendarza sądowego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie III w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 listopada 2019 r. godz. 15:15 - bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim w pokoju nr 29 (I piętro) lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko referendarza sądowego A–134–13/19) na adres:

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
Oddział Administracyjny
ul. Sądowa 2
63-400 Ostrów Wielkopolski

W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

III. Dokumenty, które należy złożyć:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
 2. życiorys i informacje o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
 4. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. podpisana klauzula informacyjna oraz klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydata do pracy w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Należy złożyć komplet dokumentów w zamkniętej kopercie, z podaniem oznaczenia konkursu A-134-13/19.

IV. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko referendarza sądowego, ustalona przez Komisję konkursową, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej do dnia 12 listopada 2019 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sądzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

                                                                                                                         Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                                        w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                            SSR Radosław Grzęda

Opublikowano dnia: 17.10.2019 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU nr A–134–13/19
NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 26 listopada 2019 ROKU

KANDYDACI UZYSKALI NASTĘPUJĄCE WYNIKI:

 1. 1. Stanisław Krawczyk
  Ilość punktów z części testowej 53
  Ilość punktów z części testowej 17
  Łączna ilość uzyskanych punktów 70
 2. Katarzyna Tomczyk
  Ilość punktów z części testowej 50
  Ilość punktów z części testowej 15
  Łączna ilość uzyskanych punktów 65
 3. Krzysztof Bąkowski
  Ilość punktów z części testowej 47
  Ilość punktów z części testowej 11
  Łączna ilość uzyskanych punktów 58
 4. Łukasz Sepioło
  Ilość punktów z części testowej 51
  Ilość punktów z części testowej 13
  Łączna ilość uzyskanych punktów 64
 5. Maciej Stwora
  Ilość punktów z części testowej 53
  Ilość punktów z części testowej 16
  Łączna ilość uzyskanych punktów 69
 6. Karol Seweryn
  Ilość punktów z części testowej 51
  Ilość punktów z części testowej 13
  Łączna ilość uzyskanych punktów 64
 7. Paulina Szalek
  Ilość punktów z części testowej 44
  Ilość punktów z części testowej 14
  Łączna ilość uzyskanych punktów 58
 8. Edyta Józefiak
  Ilość punktów z części testowej 50
  Ilość punktów z części testowej 17
  Łączna ilość uzyskanych punktów 67

NA PODSTAWIE WYNIKÓW KONKURSU WYŁONIONO KANDYDATA DO ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM:

Pan Stanisław Krawczyk – 70 punktów

Zgodnie z §9 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.03.2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 769), Komisja wskazuje kandydatów rezerwowych do zatrudnienia na stanowisko referendarza sądowego (w razie niepodjęcia zatrudnienia przez Pana Stanisława Krawczyka) w następującej kolejności w osobach:

 1. Pan Maciej Stwora – 69 pkt.
 2. Pani Edyta Józefiak – 67 pkt.
 3. Pani Katarzyna Tomczyk – 65 pkt.

                                                                                                                Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                                w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                     Radosław Grzęda

bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl