A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konkursy

Konkurs: A–134-12/19

stażysta - docelowo inspektor [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 11.10.2019, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.10.2019, 14:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
ogłasza konkurs na staż urzędniczy - docelowo inspektor.


Nazwa i adres sądu - Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Oznaczenie konkursu - A–134-12/19
Wolne stanowisko – stażysta - docelowo inspektor
Liczba stanowisk - 1 w pełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy - Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. zarządzanie systemami wykorzystywanymi w sądzie;
 2. nadzór nad urządzeniami aktywnymi sieci komputerowej sądu;
 3. tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych systemów serwerowych i sieciowych;
 4. asystowanie i współpraca z zewnętrznymi specjalistami przy pracach instalacyjnych, konfiguracyjnych i naprawczych;
 5. wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych;
 6. dbanie o bezawaryjną pracę sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 7. pomoc użytkownikom w zakresie poprawnego funkcjonowania sprzętu informatycznego oraz oprogramowania będących w użytkowaniu sądu;

Wymagania, które powinien spełniać kandydat ubiegający się o stanowisko:
Wymagania niezbędne
Określone w art. 2 pkt. 1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 577.) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.) – tj. osoba:

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • o nieposzlakowanej opinii;
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • posiadająca wykształcenie wyższe pierwszego stopnia.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy;
 • znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego;
 • znajomość budowy i konfiguracji sprzętu serwerowego, w tym klastrów;
 • znajomość techniki pracy biurowej i obsługi komputera – pakiet Office (MS Word i MS Excel),
 • komunikatywność,
 • dokładność,
 • odpowiedzialność,
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność organizacji własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 • znajomość następujących aktów prawnych:
  - ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.),
  - ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 577),
  - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141).

Zakres i sposób przeprowadzania konkursu oraz kryteria ocen regulują przepisy: art. 3b ust. 4 cyt. wyżej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz §7–10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • podanie o przyjęcie na ww. stanowisko (wraz z oznaczeniem konkursu) adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, zawierające aktualny adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego;
 • życiorys;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie;
 • oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;
 • podpisana klauzula informacyjna oraz klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Przedkładane dokumenty winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Kopie dokumentów winny być opatrzone adnotacją „Kopia, za zgodność z oryginałem” i podpisem kandydata.
Oświadczenia znajdują się na stronie internetowej www.ostrow.sr.gov.pl, w zakładce Konkursy, dalej Formularze, „oświadczenia i klauzule dla stażysty”.

Termin i miejsce złożenia dokumentów
Wymagane dokumenty kandydaci mogą złożyć w terminie do dnia 11 października 2019 r. osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowej 2 (Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, I piętro, pokój 29, w dni robocze w godz. 8:00–15:00), albo przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolskim (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dopiskiem na kopercie „Konkurs na staż urzędniczy- docelowo inspektor A–134–12/19”. Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres składającego dokumenty.
Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 59 26 169.

Liczba osób zakwalifikowanych do drugiego i trzeciego etapu konkursu, a także wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim (www.ostrow.sr.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.
Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia kandydata o miejscu, dacie i czasie kolejnych etapów konkursu.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sądzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

                                                                                                                       Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                                                                        w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                            Małgorzata Andruszczak

Opublikowano dnia: 03.10.2019 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

W związku z ogłoszeniem konkursu na staż urzędniczy (docelowo inspektor) w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim z 3 października 2019 r., A-134-12/19, oraz przeprowadzeniem w dniu 23 października 2019 r. II etapu konkursu informuję, iż żaden kandydat nie został zakwalifikowany do III etapu konkursu. Na tym konkurs zakończono.


                                                                                                              Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                                                               w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                Małgorzata Andruszczak

bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl