A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konkursy

Konkurs: A–134–11/19

asystent sędziego [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 07.10.2019, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23.10.2019, 09:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

 Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Nazwa i adres sądu - Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63- 400 Ostrów Wielkopolski
Oznaczenie konkursu – A–134–11/19
Liczba stanowisk - 1 stanowisko – pełny etat
Termin konkursu - konkurs przeprowadzony zostanie 22 października 2019 r. godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, sala nr 16.

Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. 2012 r., poz. 1270).

I. Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013 r., poz. 1228).

II. Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155 §2 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 52 ze zm.).

Zgodnie z art. 155 §2 powołanej ustawy, na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata.

III. Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie IV w nieprzekraczalnym terminie do 07 października 2019 r. - bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim w pokoju nr 29 (I piętro) lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko asystenta sędziego A–134–11/19) na adres:


Prezes Sądu Rejonowego
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Sądowa 2
63-400 Ostrów Wielkopolski

W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

IV. Dokumenty, które należy złożyć:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a §6 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej „ustawą”;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 7. podpisana klauzula informacyjna oraz klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych (druki znajdują się na stronie internetowej www.ostrow.sr.gov.pl, w zakładce Konkursy, dalej Formularze.)


Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Należy złożyć komplet dokumentów w zamkniętej kopercie.

V. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego, ustalona przez Komisję konkursową, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz na stronie internetowej sądu najpóźniej do 14 października 2019 r.


                                                                                                              Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                              w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                     Radosław Grzęda

Opublikowano dnia: 12.09.2019 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

Na podstawie §12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) informuję o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, przeprowadzonego 22 października 2019 r. oznaczonego znakiem A–134–11/19.
Po zakończeniu przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa wskazała do zatrudnienia na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Panią Dominikę Marię Tarnicką, której suma punktów uzyskanych w drugim i trzecim etapie konkursu wynosiła 47.
Listy rezerwowej nie sporządzono.

                                                                                                                          Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                                         w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                               Radosław Grzęda

bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl