A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konkursy

Konkurs: A–134-10/19

informatyk [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 24.09.2019, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 11.10.2019, 14:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

 Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na stanowisko informatyka

Nazwa i adres sądu - Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Oznaczenie konkursu - A–134-10/19
Wolne stanowisko – Informatyk
Liczba stanowisk - 1 w pełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy - Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. zarządzanie systemami wykorzystywanymi w sądzie;
2. nadzór nad urządzeniami aktywnymi sieci komputerowej sądu;
3. tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych systemów serwerowych i sieciowych;
4. asystowanie i współpraca z zewnętrznymi specjalistami przy pracach instalacyjnych, konfiguracyjnych i naprawczych;
5. wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych;
6. dbanie o bezawaryjną pracę sprzętu komputerowego i oprogramowania;
7. pomoc użytkownikom w zakresie poprawnego funkcjonowania sprzętu informatycznego oraz oprogramowania będących w użytkowaniu sądu;
8. szkolenie pracowników sądu z zakresu obsługi użytkowanych przez nich programów i sprzętu informatycznego.

Wymagania, które powinien spełniać kandydat ubiegający się o stanowisko:
Wymagania niezbędne
Określone w art. 2 pkt. 1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 577.) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.) – tj. osoba:
• która ma pełną zdolność do czynności prawnych;
• o nieposzlakowanej opinii;
• która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
• posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
• posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne pierwszego stopnia.


Związane ze stanowiskiem informatyka:
1. znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego;
2. znajomość budowy i konfiguracji sprzętu serwerowego, w tym klastrów;

Wymagania dodatkowe:
1. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną;
2. komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, samodzielność i rzetelność, umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:
1. Znajomość działania środowiska Active Directory;
2. Umiejętność zarządzania wirtualnym środowiskiem;
3. Umiejętność nadzorowania, modyfikowania oraz aktualizowania strony WWW o funkcjonalności BIP;
4. Umiejętność prowadzenia ewidencji sprzętu i oprogramowania oraz dokumentacji dot. infrastruktury sieciowej i serwerowej;
5. Umiejętność monitorowania pracy systemów w oparciu o logi systemowe;
6. Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych;
7. Umiejętność zarządzania i konfigurowania aktywnych urządzeń sieciowych, w tym przełączników zarządzalnych;
8. Umiejętność zarządzania sieciami LAN, WAN, VPN, VLAN;
9. Umiejętność administracji bazami danych Microsoft SQL Server;
10. Wiedza z zakresu rutingu oraz doświadczenie w konfiguracji i zarzadzaniu urządzeniami UTM;
11. Znajomość zasad licencjonowania oprogramowania;
12. Podstawowa znajomość systemu Linux;
13. Wiedza z zakresu zagadnień związanych z telefonią IP CISCO.
Zakres i sposób przeprowadzania konkursu oraz kryteria ocen regulują przepisy: art. 3b ust. 4 cyt. wyżej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz §7–10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:
 podanie o przyjęcie na w/w stanowisko (wraz z oznaczeniem konkursu) adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, zawierające aktualny adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego;
 życiorys;
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych;
 oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe;
 oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie;
 oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;
 podpisana klauzula informacyjna oraz klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Przedkładane dokumenty winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Kopie dokumentów winny być opatrzone adnotacją „Kopia, za zgodność z oryginałem” i podpisem kandydata.
Oświadczenia znajdują się na stronie internetowej www.ostrow.sr.gov.pl, w zakładce Konkursy, dalej Formularze, „oświadczenia i klauzule dla informatyka”.
Termin i miejsce złożenia dokumentów
Wymagane dokumenty kandydaci mogą złożyć w terminie do dnia 24 września 2019 r. osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowej 2 (Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, I piętro, pokój 29, w dni robocze w godz. 8:00–15:00), albo przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolskim (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko informatyka A–134–10/19”. Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres składającego dokumenty.
Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 59 26 169.
Liczba osób zakwalifikowanych do drugiego i trzeciego etapu konkursu, a także wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim (www.ostrow.sr.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.
Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia kandydata o miejscu, dacie i czasie kolejnych etapów konkursu.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sądzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

                                                                                                            Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                                                             w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                               Małgorzata Andruszczak

Opublikowano dnia: 10.09.2019 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko informatyka w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim z 10 września 2019 r. A -134-10/19 informuję, iż żaden kandydat nie został zakwalifikowany do II etapu konkursu. Na tym konkurs zakończono.


                                                                                                                       Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                                                                        w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                             wz. Wiesława Szwałek

bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl