A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konkursy

Konkurs: A-134-8/19

stażysta [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 16.08.2019, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 04.09.2019, 14:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
ogłasza konkurs na staż urzędniczy
do Wydziału Orzeczniczego
w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Nazwa i adres sądu - Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Oznaczenie konkursu - A–134–8/19
Stanowisko - stażysta
Liczba stanowisk - 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy (½ et.)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie windykacji należności sądowych;
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie wszystkich czynności i zarządzeń w tych sprawach;
 • redagowanie pism;
 • wykonywanie prac administracyjno–biurowych;
 • wykonywanie czynności kancelaryjnych;
 • obsługa urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner);

Wymagania, które powinien spełniać kandydat ubiegający się o stanowisko.

Wymagania niezbędne
Określone w art. 2 pkt 1-6 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. z 2018 r., poz. 577) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 03 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzana urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.) – tj. osoba:

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • o nieposzlakowanej opinii;
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • posiadająca wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu operacyjnego Windows;
 • znajomość aplikacji biurowej MS Office, w tym dobra znajomość Microsoft Word;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • kreatywność;
 • znajomość techniki pracy biurowej w tym:
  - umiejętność szybkiego pisania na komputerze;
  - umiejętność sporządzania notatki służbowej, zredagowania pisma;
 • komunikatywność;
 • umiejętność organizacji własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista;
 • znajomość ustawy z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 577);
 • znajomość ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.);
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141);
 • znajomość zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 r., poz. 138).

Zakres i sposób przeprowadzania konkursu oraz kryteria ocen regulują przepisy: art. 3b ust. 4 cyt. wyżej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz §7–10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • podanie o przyjęcie na ww. stanowisko (wraz z oznaczeniem konkursu) adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, zawierające aktualny adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego;
 • życiorys;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie;
 • oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;
 • podpisana klauzula informacyjna oraz klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Przedkładane dokumenty winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Kopie dokumentów winny być opatrzone adnotacją „Kopia, za zgodność z oryginałem” i podpisem kandydata.
Wzory kwestionariusza osobowego i oświadczenia znajdują się na stronie internetowej www.ostrow.sr.gov.pl, w zakładce konkursy, dalej formularze, „oświadczenia i klauzule dla stażysty”.

Termin i miejsce złożenia dokumentów
Wymagane dokumenty kandydaci mogą złożyć osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowej 2 (Oddział Administracyjny, I piętro pok. 29 w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00) albo przesłać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 16 sierpnia 2019 r.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, z dopiskiem na kopercie „Konkurs nr A–134–8/19”.
Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres składającego dokumenty.
Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 59 26 169.
Lista osób zakwalifikowanych do II i III etapu konkursu , a także wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim (www.ostrow.sr.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.
Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia kandydata o miejscu, dacie i czasie kolejnych etapów konkursu.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sądzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

                                                                                                             Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                                                               w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                Małgorzata Andruszczak

Opublikowano dnia: 06.08.2019 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

OGŁOSZENIE DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 04 września 2019 r
o wyniku przeprowadzonego konkursu
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim nr A–134–8/19


Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 10 ust.2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014 roku, poz. 400) informuje, że uchwałą nr 5 z 04 września2019 r. Komisja Konkursowa wybrała do odbycia stażu urzędniczego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim


Panią Danutę Warczygłowa

Jednocześnie Komisja Konkursowa, na podstawie art.3b ust.5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądu i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 577) uchwałą nr 6 wyłoniła rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób.

Lista rezerwowa kandydatów:

 1. Karolina Banasiak
 2. Roksana Konowalska
 3. Natalia Maślak
 4. Oliwia Urban
 5. Agata Maląg
 6. Monika Bachmann
 7. Aleksandra Jasiak

                                                                                           Dyrektor SR w Ostrowie Wielkopolskim

                                                                                                     Małgorzata Andruszczak

bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl