A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konkursy

Konkurs: A-134-11/18

stażysta [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28.11.2018, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.12.2018, 14:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
ogłasza konkurs na staż urzędniczy do Wydziału Orzeczniczego
w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
                                       ul. Sądowa 2
                                       63-400 Ostrów Wielkopolski

Oznaczenie konkursu: A-134-11/18

Stanowisko: Stażysta

Liczba stanowisk:
5 w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 et.)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie wszystkich czynności i zarządzeń w tych sprawach;
 • redagowanie pism;
 • wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania, prowadzonych w systemie elektronicznym;
 • wykonywanie prac administracyjno–biurowych;
 • obsługa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner).

Wymagania, które powinien spełniać kandydat ubiegający się o stanowisko.

Wymagania niezbędne:

Określone w art. 2 pkt 1-6 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. z 2018 r. poz. 577) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 03 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzana urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 485 ze zm.) – tj. osoba:

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • o nieposzlakowanej opinii;
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • posiadająca wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny.


Wymagania dodatkowe:

 • znajomość systemu operacyjnego Windows;
 • znajomość aplikacji biurowej MS Office, w tym dobra znajomość Microsoft Word;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • kreatywność;
 • znajomość techniki pracy biurowej w tym:
  - umiejętność szybkiego pisania na komputerze;
  - umiejętność sporządzania notatki służbowej, zredagowania pisma;
 • komunikatywność;
 • umiejętność organizacji własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista;
 • znajomość ustawy z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. z 2018 r. poz. 577);
 • znajomość ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.);
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.);
 • znajomość zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003 r. nr 5, poz. 22 ze zm.).

Zakres i sposób przeprowadzania konkursu oraz kryteria ocen regulują przepisy: art. 3b ust. 4 cyt. wyżej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz §7–10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • podanie o przyjęcie na ww. stanowisko (wraz z oznaczeniem konkursu) adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, zawierające aktualny adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego;
 • własnoręcznie napisany życiorys;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie;
 • oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;
 • podpisana klauzula informacyjna oraz klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Przedkładane dokumenty winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Kopie dokumentów winny być opatrzone adnotacją „Kopia, za zgodność z oryginałem” i podpisem kandydata.

Oświadczenia znajdują się na stronie internetowej www.ostrow.sr.gov.pl, w zakładce Konkursy, dalej Formularze.

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty kandydaci mogą złożyć osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowej 2 (Oddział Administracyjny, I piętro pok. 29 w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00) albo przesłać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 28 listopada 2018 r.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, z dopiskiem na kopercie „Konkurs nr A–134–11/18”.

Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres składającego dokumenty.

Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 59 26 169.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z podaniem miejsca i terminu przeprowadzenia konkursu będzie dostępna w dniu 03 grudnia 2018 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim (www.ostrow.sr.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia kandydata o miejscu, dacie i czasie kolejnych etapów konkursu.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sądzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

                                                                                                                       Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                                                                        w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                            Małgorzata Andruszczak

Opublikowano dnia: 14.11.2018 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

 OGŁOSZENIE DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 18 grudnia 2018 r.
o wyniku przeprowadzonego konkursu
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim
nr A–134–11/18.

Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014 roku, poz. 400) informuje, że uchwałą nr 5 z 18 grudnia 2018 r. Komisja Konkursowa wybrała do odbycia stażu urzędniczego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

 •  w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat:
 1. Panią Katarzynę Tomaszewską-Sieradzką
 2. Panią Natalię Szelczyńską
 3. Panią Katarzynę Sobczyk
 4. Panią Dominikę Burzę
 5. Panią Natalię Szczepaniak

 • w niepełnym wymiarze czasu pracy – ½ etatu:
 1. Panią Beatę Mazurek

Jednocześnie Komisja Konkursowa, na podstawie art.3b ust.5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądu i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 577) uchwałą nr 6 wyłoniła rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób.

Lista rezerwowa kandydatów:

 1. Beata Pawlak
 2. Aleksandra Swędrowska
 3. Monika Hańczak
 4. Joanna Sobczak-Dzióbek
 5. Klaudia Grzesiak
 6. Klaudia Krawczyk
 7. Roksana Konowalska
 8. Danuta Warczygłowa
 9. Natalia Koziarska
 10. Marcela Pawlak
 11. Karolina Banasiak
 12. Paulina Hałas
 13. Patrycja Komin
 14. Dominika Forycka
 15. Justyna Pliszewska

                                                                 Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                       Małgorzata Andruszczak

bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl