A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konkursy

Konkurs: A–134-9/18

referendarz sądowy [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 09.11.2018, 15:15 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.11.2018, 14:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
ogłasza konkurs na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Nazwa i adres sądu - Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
                                    ul. Sądowa 2
                                    63-400 Ostrów Wielkopolski

Oznaczenie konkursu – A–134-9/18

Liczba wolnych stanowisk - 1 (w wymiarze pełnego etatu)

Termin konkursu - konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 9:30, sala nr 33 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, z zastrzeżeniem, że na powyższe stanowiska konkurs może zostać przeprowadzony w innym miejscu.

I. Kandydat na stanowisko referendarza sądowego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 149 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. 2018, poz. 23 ze zm.).

Zgodnie z art. 149 §1 powołanej ustawy, na stanowisku referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata;
 5. zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

II. Kandydat na stanowisko referendarza sądowego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie III w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 listopada 2018 r., godz. 15:15 - bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim w pokoju nr 29 (I piętro) lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko referendarza sądowego A–134–9/18) na adres:


Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
Oddział Administracyjny
ul. Sądowa 2
63-400 Ostrów Wielkopolski


W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

III. Dokumenty, które należy złożyć:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
 2. życiorys i informacje o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
 4. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. podpisana klauzula informacyjna oraz klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydata do pracy w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Należy złożyć komplet dokumentów w zamkniętej kopercie, z podaniem oznaczenia konkursu A-134-9/18.

IV. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko referendarza sądowego, ustalona przez Komisję konkursową, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej do dnia 15 listopada 2018 r.

V. Zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego nastąpi nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2019 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sądzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

                                                                                                              Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                              w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                 SSR Radosław Grzęda

Opublikowano dnia: 23.10.2018 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

 INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU nr A-134–9/18
NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 27 listopada 2018 ROKU.

KANDYDACI UZYSKALI NASTĘPUJĄCE WYNIKI:

 1. Jakub Miklas
  ilość punktów z części testowej - 43
  ilość punktów z kazusów - 7
  łączna ilość uzyskanych punktów – 50
 2. Mateusz Litwin
  ilość punktów z części testowej - 45
  ilość punktów z kazusów - 8
  łączna ilość uzyskanych punktów – 53
 3. Paulina Jacenko
  ilość punktów z części testowej – 51
  ilość punktów z kazusów - 13
  łączna ilość uzyskanych punktów - 64
 4. Paulina Szalek
  ilość punktów z części testowej - 34
  ilość punktów z kazusów - 16
  łączna ilość uzyskanych punktów - 50
 5. Marcel Kosz
  ilość punktów z części testowej - 49
  ilość punktów z kazusów - 14
  łączna ilość uzyskanych punktów - 63

NA PODSTAWIE WYNIKÓW KONKURSU WYŁONIONO KANDYDATA DO ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM:

Pani Paulina Jacenko – 64 punkty


Zgodnie z §9 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.03.2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 769), Komisja wskazuje kandydata rezerwowego do zatrudnienia na stanowisko referendarza sądowego (w razie niepodjęcia zatrudnienia przez Panią Paulinę Jacenko) w osobie:

 1. Pana Marcela Kosz – 63 punkty

                                                                                                               Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                              w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                      Radosław Grzęda

bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl