A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konkursy

Konkurs: 2/10

asystent sędziego [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 14.05.2010, 00:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16.06.2010, 15:15 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE

Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza konkurs o sygnaturze 2/10 na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim mającym siedzibę przy ul. Sądowej 2,
63-400 Ostrów Wielkopolski

Liczba wolnych stanowisk – 1 etat

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 16 czerwca 2010 r. o godz. 10:00, sala 39 (budynek Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski) zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 27 lipca 2001r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:
1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4. ukończyła 24 lata,
5. ukończyła aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdała egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończyła aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożyła odpowiedni egzamin.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 zgłoszenie na konkurs adresowane do Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego,
 wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o zdaniu egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo ukończeniu aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej i złożeniu odpowiedniego egzaminu,
 oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.


Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia. Wymagane dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 14 maja 2010r. na adres: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, pok. 29. Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym pod nr tel. 62 59-26-169.

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie wywieszona w siedzibie Sądu, w Biuletynie Informacji Publicznej - na stronie internetowej Sądu www.ostrow.sr.gov.pl 26 maja 2010r.

Prezes Sądu Rejonowego
Renata Kubiak

Opublikowano dnia: 13.04.2010 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

ZARZĄDZENIE
PREZESA SĄDU REJONOWEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Nr A– 002– 4/10
z dnia 25 maja 2010 roku


Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. nr 167, poz. 1037 z 2008 r.):


1. stwierdzam, że na konkurs oznaczony znakiem 2/10 nie zgłosił się żaden kandydat
2. ustalam następującą treść informacji dotyczącej konkursu nr 2/10 na asystenta sędziego:
„Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim ogłosił w dniu 13 kwietnia 2010 r. konkurs na stanowisko asystenta sędziego.
Zgodnie z informacją wskazaną w ogłoszeniu, termin przyjmowania ofert przez kandydatów upłynął 14 maja 2010 r. (piątek).
Do Sądu Rejonowego w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta i wobec tego nie jest możliwe ustalenie listy kandydatów”
3. zarządzam umieszczenie informacji o treści zgodnej z punktem 2. na tablicy ogłoszeń w gmachu Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej– na stronie internetowej Sądu.

Prezes SR
Renata Kubiak

bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl