A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konkursy

Konkurs: A–134–3/18

stażysta [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 16.04.2018, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.05.2018, 10:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
ogłasza konkurs
na stanowisko stażysty (docelowo inspektor)


Nazwa i adres sądu - Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Oznaczenie konkursu - A–134–3/18

Wolne stanowisko – stażysta (docelowo inspektor)

Liczba stanowisk - 1 pełnym wymiarze czasu pracy – 1 et.

Miejsce wykonywania pracy - Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie programu kadrowego oraz poczty elektronicznej,
 2. Prowadzenie akt osobowych pracowników,
 3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów wypoczynkowych,
 4. Wprawdzanie prawidłowości składanych zwolnień lekarskich i odnotowywanie ich we właściwych ewidencjach,
 5. Przygotowywanie i ewidencja badań lekarskich,
 6. Przygotowywanie i ewidencja delegacji służbowych,
 7. Prowadzenie kart rocznych ewidencji czasu pracy pracowników,
 8. Przygotowywanie list obecności pracowników oraz dokonywanie ich analizy,
 9. Prowadzenie zakładowego funduszu socjalnego w zakresie Oddziału Administracyjnego,
 10. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych,
 11. Prowadzenie dziennika korespondencji,
 12. Wykonywanie czynności kancelaryjnych,
 13. Obsługa urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner).

Wymagania, które powinien spełniać kandydat ubiegający się o stanowisko:

Wymagania niezbędne
Określone w art. 2 pkt. 1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 485 ze zm.) – tj. osoba:

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • o nieposzlakowanej opinii;
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • posiadająca wykształcenie wyższe pierwszego stopnia.

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy;
 • znajomość programu SAP w zakresie statystyki oraz HR i Płatnik; Platforma Usług Elektronicznych ZUS;
 • znajomość techniki pracy biurowej i obsługi komputera – pakiet Office (MS Word i MS Excel);
 • komunikatywność;
 • dokładność;
 • odpowiedzialność;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność organizacji własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 • znajomość następujących aktów prawnych:
  - ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.);
  - ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 577);
  - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.);
  - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.);
  - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.);
  - zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS 2003.5.22. ze zm.).


Zakres i sposób przeprowadzania konkursu oraz kryteria ocen regulują przepisy: art. 3b ust. 4 cyt. wyżej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz §7–10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • podanie o przyjęcie na ww. stanowisko adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, zawierające oznaczenie sygn. konkursu, aktualny adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego;
 • życiorys (CV);
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie;
 • oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Przedkładane dokumenty winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Kopie dokumentów winny być opatrzone adnotacją „Kopia, za zgodność z oryginałem” i podpisem kandydata. Wzory kwestionariusza osobowego i oświadczenia znajdują się na stronie internetowej www.ostrow.sr.gov.pl


Termin i miejsce złożenia dokumentów
Wymagane dokumenty kandydaci mogą złożyć w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowej 2 (Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, I piętro, pokój 29, w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00), albo przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolskim (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie adresowanej do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko stażysty A–134–3/18”. Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres składającego dokumenty.
Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 59 26 169.
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z podaniem miejsca i terminu przeprowadzenia konkursu będzie dostępna w dniu 23 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim (www.ostrow.sr.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia kandydata o miejscu, dacie i czasie kolejnych etapów konkursu.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sądzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

                                                                 Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                        Małgorzata Andruszczak

Opublikowano dnia: 09.04.2018 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

 OGŁOSZENIE DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 09 maja 2018 r. o wyniku przeprowadzonego konkursu
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim nr A–134–3/18.


Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014 roku, poz. 400) informuje, że uchwałą nr 5 z 09 maja 2018 r. Komisja Konkursowa wybrała do odbycia stażu urzędniczego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim


Panią Kingę Wodzicką.

Jednocześnie Komisja Konkursowa, na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądu i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 577) uchwałą nr 6 wyłoniła rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób.

Lista rezerwowa kandydatów:

 1. Aleksandra Swędrowska
  Natalia Powąska
 2. Lucyna Poprawa
 3. Szymon Woźniak

                                                                                                         DYREKTOR
                                                                                Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                               Małgorzata Andruszczak

bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl