A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konkursy

Konkurs: A–134–2/18

stażysta [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10.04.2018, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.05.2018, 08:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
ogłasza konkurs
na staż urzędniczy do wydziału orzeczniczego
w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Nazwa i adres sądu - Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Oznaczenie konkursu - A–134–2/18

Stanowisko - stażysta

Liczba stanowisk - 2 w niepełnym wymiarze czasu pracy (½ et.)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie wszystkich czynności i zarządzeń w tych sprawach;
 • redagowanie pism;
 • wykonywanie prac administracyjno–biurowych;
 • wykonywanie czynności kancelaryjnych;
 • obsługa urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner);

Wymagania, które powinien spełniać kandydat ubiegający się o stanowisko.

Wymagania niezbędne
Określone w art. 2 pkt 1-6 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. z 2017 r. poz. 246 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 03 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzana urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 485) – tj. osoba:

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • o nieposzlakowanej opinii;
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • posiadająca wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu operacyjnego Windows;
 • znajomość aplikacji biurowej MS Office, w tym dobra znajomość Microsoft Word;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • kreatywność;
 • znajomość techniki pracy biurowej w tym:
 • umiejętność szybkiego pisania na komputerze;
 • umiejętność sporządzania notatki służbowej, zredagowania pisma;
 • komunikatywność;
 • umiejętność organizacji własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista;
 • znajomość ustawy z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. z 2018 r. poz. 577);
 • znajomość ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.);
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.);
 • znajomość zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003 r. nr 5, poz. 22 ze zm.).

Zakres i sposób przeprowadzania konkursu oraz kryteria ocen regulują przepisy: art. 3b ust. 4 cyt. wyżej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz §7–10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • podanie o przyjęcie na ww. stanowisko (wraz z oznaczeniem konkursu) adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, zawierające aktualny adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego;
 • własnoręcznie napisany życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie;
 • oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
 • w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Przedkładane dokumenty winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Kopie dokumentów winny być opatrzone adnotacją „Kopia, za zgodność z oryginałem” i podpisem kandydata.

Wzory kwestionariusza osobowego i oświadczenia znajdują się na stronie internetowej www.ostrow.sr.gov.pl

Termin i miejsce złożenia dokumentów
Wymagane dokumenty kandydaci mogą złożyć osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowej 2 (Oddział Administracyjny, I piętro pok. 29, w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00) albo przesłać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 10 kwietnia 2018 r.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, z dopiskiem na kopercie „Konkurs nr A–134–2/18”.
Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres składającego dokumenty.
Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 59 26 169.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z podaniem miejsca i terminu przeprowadzenia konkursu będzie dostępna w dniu 17 kwietnia 2018 r. ,na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim (www.ostrow.sr.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia kandydata o miejscu, dacie i czasie kolejnych etapów konkursu.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sądzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

                                                                 Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                       Małgorzata Andruszczak

Opublikowano dnia: 03.04.2018 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

OGŁOSZENIE DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 07 maja 2018 r. o wyniku przeprowadzonego konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim nr A-134-2/18.


Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014 roku, poz. 400) informuje, że uchwałą nr 5 z 07 maja 2018 r. Komisja Konkursowa wybrała do odbycia stażu urzędniczego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim


Pana Krzysztofa Gulcza oraz Panią Angelinę Pawlak


Jednocześnie Komisja Konkursowa, na podstawie art.3b ust.5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądu i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 577), uchwałą nr 6 wyłoniła rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób.

Lista rezerwowa kandydatów:

 1. Natalia Szelczyńska
 2. Paulina Gwizdek
 3. Aneta Patryas
 4. Ewelina Walendowska
  Natalia Szczepaniak
 5. Lucyna Poprawa
  Katarzyna Tomaszewska-Sieradzka
 6. Elżbieta Wytwer

                                                                                                                DYREKTOR Sądu Rejonowego
                                                                                                                   w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                      Małgorzata Andruszczak

bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl