A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konkursy

Konkurs: A–134-1/18

referendarz sądowy [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.03.2018, 15:15 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13.04.2018, 14:30 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
ogłasza konkurs na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Nazwa i adres sądu

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Sądowa 2
63-400 Ostrów Wielkopolski

Oznaczenie konkursu - A–134-1/18

Liczba wolnych stanowisk - 2 (w wymiarze pełnego etatu)

Termin konkursu

konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 13 kwietnia 2018 r. godz. 9:30 w sali nr 33, w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, z zastrzeżeniem, że na powyższe stanowiska konkurs może zostać przeprowadzony w innym miejscu.

I. Kandydat na stanowisko referendarza sądowego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 149 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. 2018, poz. 23 ze zm.).

Zgodnie z art. 149 §1 powołanej ustawy, na stanowisku referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata;
 5. zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

II. Kandydat na stanowisko referendarza sądowego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie III w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2018 r., godz. 15:15 - bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim w pokoju nr 29 (I piętro) lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko referendarza sądowego A–134–1/18) na adres:
Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
Oddział Administracyjny
ul. Sądowa 2
63-400 Ostrów Wielkopolski

W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

III. Dokumenty, które należy złożyć:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informacje o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Należy złożyć komplet dokumentów w zamkniętej kopercie, z podaniem oznaczenia konkursu A-134-1/18.

IV. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko referendarza sądowego, ustalona przez Komisję konkursową, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz na stronie internetowej sądu najpóźniej do dnia 06 kwietnia 2018 r.

Wykonująca funkcję Prezesa
Sądu Rejonowego
w Ostrowie Wielkopolskim
SSR Dorota Chmura

Opublikowano dnia: 12.03.2018 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

 INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU nr A-134–1/18 NA 2 STANOWISKA REFERENDARZA SĄDOWEGO, PRZEPROWADZONEGO W DNIU 13 KWIETNIA 2018 ROKU.

KANDYDACI UZYSKALI NASTĘPUJĄCE WYNIKI:

 1. Marta Sadowska
  • ilość punktów z części testowej - 57
  • ilość punktów z kazusów - 15
  • łączna ilość uzyskanych punktów - 72
 2. Maciej Uciński
  • ilość punktów z części testowej - 51
  • ilość punktów z kazusów - 16
  • łączna ilość uzyskanych punktów - 67
 3. Marta Wojciechowska
  • ilość punktów z części testowej - 48
  • ilość punktów z kazusów - 14
  • łączna ilość uzyskanych punktów - 62
 4. Magdalena Ptak
  • ilość punktów z części testowej - 46
  • ilość punktów z kazusów - 10
  • łŁączna ilość uzyskanych punktów - 56
 5. Jakub Nowakowski
  • ilość punktów z części testowej - 47
  • ilość punktów z kazusów - 5
  • łączna ilość uzyskanych punktów - 52

NA PODSTAWIE WYNIKÓW KONKURSU WYŁONIONO KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM:

 1. Pani Marta Sadowska – 72 pkt.
 2. Pan Maciej Uciński – 67 pkt.


Rezerwowej listy kandydatów nie sporządzono.

                                                                                                              Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                              w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                     Radosław Grzęda

bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl