A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konkursy

Konkurs: A–134-6/17

informatyk [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.06.2017, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.07.2017, 11:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
ogłasza konkurs na :
stanowisko informatyka


Nazwa i adres sądu - Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2,
63-400 Ostrów Wielkopolski
Oznaczenie konkursu - A–134-6/17
Wolne stanowisko - Informatyk
Liczba stanowisk - 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy – ½ etatu
Miejsce wykonywania pracy - Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Zarządzanie systemami wykorzystywanymi w sądzie;
 2. nadzór nad urządzeniami aktywnymi sieci komputerowej sądu;
 3. tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych systemów serwerowych i sieciowych;
 4. asystowanie i współpraca z zewnętrznymi specjalistami przy pracach instalacyjnych, konfiguracyjnych i naprawczych;
 5. wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych;
 6. dbanie o bezawaryjną pracę sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 7. pomoc użytkownikom w zakresie poprawnego funkcjonowania sprzętu informatycznego oraz oprogramowania będących w użytkowaniu sądu;
 8. szkolenie pracowników sądu z zakresu obsługi użytkowanych przez nich programów i sprzętu informatycznego.

Wymagania, które powinien spełniać kandydat ubiegający się o stanowisko:

Wymagania niezbędne
Określone w art. 2 pkt. 1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 246 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485) – tj. osoba:

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • o nieposzlakowanej opinii;
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne pierwszego stopnia.

Związane ze stanowiskiem informatyka:

 1. znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego;
 2. znajomość budowy i konfiguracji sprzętu serwerowego, w tym klastrów;

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną;
 2. komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, samodzielność i rzetelność, umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 1. znajomość działania środowiska Active Directory;
 2. umiejętność zarządzania wirtualnym środowiskiem;
 3. umiejętność nadzorowania, modyfikowania oraz aktualizowania strony WWW o funkcjonalności BIP;
 4. umiejętność prowadzenia ewidencji sprzętu i oprogramowania oraz dokumentacji dot. infrastruktury sieciowej i serwerowej;
 5. umiejętność monitorowania pracy systemów w oparciu o logi systemowe;
 6. znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych;
 7. umiejętność zarządzania i konfigurowania aktywnych urządzeń sieciowych, w tym przełączników zarządzalnych;
 8. umiejętność zarządzania sieciami LAN, WAN, VPN, VLAN;
 9. umiejętność administracji bazami danych Microsoft SQL Server;
 10. wiedza z zakresu rutingu oraz doświadczenie w konfiguracji i zarządzaniu urządzeniami UTM;
 11. znajomość zasad licencjonowania oprogramowania;
 12. podstawowa znajomość systemu Linux;
 13. Wiedza z zakresu zagadnień związanych z telefonia IP CISCO.


Zakres i sposób przeprowadzania konkursu oraz kryteria ocen regulują przepisy: art. 3b ust. 4 cyt. wyżej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz §7 – 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • podanie o przyjęcie na ww. stanowisko adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, zawierające oznaczenie sygn. konkursu, aktualny adres do korespondencji oraz nr. telefonu kontaktowego,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie,
 • oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
  Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Przedkładane dokumenty winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Kopie dokumentów winny być opatrzone adnotacją „Kopia, za zgodność z oryginałem” i podpisem kandydata. Wzory kwestionariusza osobowego i oświadczenia znajdują się na stronie internetowej www.ostrow.sr.gov.pl

Termin i miejsce złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty kandydaci mogą złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowej 2 (Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, I piętro, pokój 29, w dni robocze w godz. 8:00–15:00), albo przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko informatyka A–134–6/17”. Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres składającego dokumenty.

Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 62 592 169. Liczba osób zakwalifikowanych do drugiego i trzeciego etapu konkursu, a także wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim (www.ostrow.sr.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.
Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia kandydata o miejscu, dacie i czasie kolejnych etapów konkursu.


                                                                                                                      Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                                                                       w Ostrowie Wielkopolskim


                                                                                                                        Małgorzata Andruszczak

Opublikowano dnia: 20.06.2017 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

 OGŁOSZENIE
DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 20 lipca 2017 r.
o wyniku przeprowadzonego konkursu
na stanowisko informatyka w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim
nr A-134-6/17


Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie §10 ust.2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014 roku, poz. 400) informuje, że uchwałą nr 2 z 20 lipca 2017 r. Komisja Konkursowa wybrała na stanowisko informatyka w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Pana Arnolda Krysztofowicza

Jednocześnie Komisja Konkursowa, na podstawie art.3b ust.5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądu i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 246 ze zm.), wyłoniła rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób.

Lista rezerwowa kandydatów:

1. Karol Kasprzak

                                                                                                           DYREKTOR
                                                                                Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                 Małgorzata Andruszczak

bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl