A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konkursy

Konkurs: A–134–4/17

inspektor [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 19.05.2017, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 09.06.2017, 14:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
ogłasza konkurs na
stanowisko inspektora

Nazwa i adres sądu - Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Oznaczenie konkursu - A–134–4/17
Wolne stanowisko – inspektor
Liczba stanowisk - 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy – ½ etatu
Miejsce wykonywania pracy - Oddział Finansowy Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Ustalanie właściwego, zgodnie z przepisami prawa trybu udzielania zamówień publicznych,
 2. Przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych do wszczęcia i prowadzenia postępowania,
 3. Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektów umów,
 4. Poszukiwanie wykonawców remontów bieżących i kapitalnych, przygotowanie umów, nadzorowanie ich prac oraz przygotowanie dokumentacji do przetargów na prace remontowe, zakupy i usługi,
 5. Organizacja przetargów na prace remontowe w sądzie,
 6. Sprawdzanie dokumentów dot. zamówień publicznych pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ofert złożonych w postępowaniu pod względem formalno-prawnym i spełnienia przez oferentów wymaganych warunków dla potrzeb Komisji Przetargowej,
 7. Sporządzanie protokołów z czynności Komisji Przetargowej,
 8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych oraz szczegółowa ich ewidencja i rozliczenie,
 9. Wykonanie kosztorysów inwestorskich i sprawdzanie kosztorysów ofertowych,
 10. Sporządzanie pism i dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego w zakresie posiadanych uprawnień,
 11. Nadzór nad realizacją prac remontowych,
 12. Prowadzenie książki obiektu.

Wymagania, które powinien spełniać kandydat ubiegający się o stanowisko:

Wymagania niezbędne

Określone w art. 2 pkt. 1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 246 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485) – tj. osoba:

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • o nieposzlakowanej opinii;
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • posiadająca wykształcenie wyższe pierwszego stopnia;
 • posiadająca znajomość obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów o zamówieniach publicznych,
 2. znajomość Ustawy o finansach publicznych
 3. bardzo dobre zdolności organizacyjne,
 4. dokładność, skrupulatność, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.

Zakres i sposób przeprowadzania konkursu oraz kryteria ocen regulują przepisy: art. 3b ust. 4 cyt. wyżej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz §7–10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • podanie o przyjęcie na ww. stanowisko adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, zawierające oznaczenie sygn. konkursu, aktualny adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie,
 • oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Przedkładane dokumenty winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Kopie dokumentów winny być opatrzone adnotacją „Kopia, za zgodność z oryginałem” i podpisem kandydata. Wzory kwestionariusza osobowego i oświadczenia znajdują się na stronie internetowej www.ostrow.sr.gov.pl

Termin i miejsce złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty kandydaci mogą złożyć w terminie do dnia 19 maja 2017 r. osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowej 2 (Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, I piętro, pokój 29, w dni robocze w godz. 8:00–15:00), albo przesłać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolskim (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko inspektora A–134–4/17”. Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres składającego dokumenty.

Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 62 59 26 169.
Liczba osób zakwalifikowanych do drugiego i trzeciego etapu konkursu, a także wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim (www.ostrow.sr.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.
Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia kandydata o miejscu, dacie i czasie kolejnych etapów konkursu.

                                                                                                                      Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                                                                       w Ostrowie Wielkopolskim

                                                                                                                         Małgorzata Andruszczak

Opublikowano dnia: 16.05.2017 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

OGŁOSZENIE DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMz dnia 09 czerwca 2017 r. o wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko inspektora w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim nr A–134–4/17.


Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 10 ust.2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014 roku, poz. 400), informuje, że uchwałą nr 5 z 09 czerwca 2017 r. Komisja Konkursowa wybrała na stanowisko inspektora w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Pana Marka Przywartego

                                                                DYREKTOR Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim

                                                                                          Małgorzata Andruszczak

bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl