A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konkursy

Konkurs: A–134–2/17

stażysta [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 02.03.2017, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24.03.2017, 14:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim

ogłasza konkurs na staż urzędniczy do Wydziału Orzeczniczego

w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Nazwa i adres sądu - Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Oznaczenie konkursu - A–134–2/17.
Stanowisko – stażysta.
Liczba stanowisk - 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy ( ½ et.).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie wszystkich czynności i zarządzeń w tych sprawach;
 • redagowanie pism;
 • wykonywanie prac administracyjno–biurowych;
 • wykonywanie czynności kancelaryjnych;
 • obsługa urządzeń biurowych (fax, kserograf, skaner);

Wymagania, które powinien spełniać kandydat ubiegający się o stanowisko.

Wymagania niezbędne
Określone w art. 2 pkt 1-6 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. z 2015 r. poz. 1241) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 08 grudnia 2014 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzana urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 54 ze zm.) – tj. osoba:

 • która ma pełną zdolność doz czynności prawnych;
 • o nieposzlakowanej opinii;
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • posiadająca wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu operacyjnego Windows;
 • znajomość aplikacji biurowej MS Office, w tym dobra znajomość Microsoft Word;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • kreatywność;
 • znajomość techniki pracy biurowej w tym:
 • umiejętność szybkiego pisania na komputerze;
 • umiejętność sporządzania notatki służbowej, zredagowania pisma;
 • komunikatywność;
 • umiejętność organizacji własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista;
 • znajomość ustawy z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. z 2015 r. poz. 1241 ze zm.);
 • znajomość ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.);
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.);
 • znajomość zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003 r. nr 5, poz. 22 ze zm.).

Zakres i sposób przeprowadzania konkursu oraz kryteria ocen regulują przepisy: art. 3b ust. 4 cyt. wyżej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz §7–10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • podanie o przyjęcie na ww. stanowisko (wraz z oznaczeniem konkursu) adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, zawierające aktualny adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego;
 • własnoręcznie napisany życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postepowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie;
 • oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
 • w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Przedkładane dokumenty winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Kopie dokumentów winny być opatrzone adnotacją „Kopia, za zgodność z oryginałem” i podpisem kandydata.


Wzory kwestionariusza osobowego i oświadczenia znajdują się na stronie internetowej www.ostrow.sr.gov.pl


Termin i miejsce złożenia dokumentów
Wymagane dokumenty kandydaci mogą złożyć osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowej 2 (Oddział Administracyjny, I piętro, pok. 29 w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00) albo przesłać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 2 marca 2017 r.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, z dopiskiem na kopercie „Konkurs nr A–134–2/17”.
Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres składającego dokumenty.

Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 59 26 169.


Lista osób zakwalifikowanych do drugiego i trzeciego etapu konkursu, a także wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim (www.ostrow.sr.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.


Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia kandydata o miejscu, dacie i czasie kolejnych etapów konkursu.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sądzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

                                                                                                                      Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                                                                       w Ostrowie Wielkopolskim

                                                                                                                         Małgorzata Andruszczak

Opublikowano dnia: 22.02.2017 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 10 ust.2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014 roku, poz. 400) informuję, że uchwałą nr 5 z 24 marca 2017 r. Komisja Konkursowa wybrała do odbycia stażu urzędniczego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Panią Magdalenę Oleśków

Jednocześnie Komisja Konkursowa, na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądu i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 246) uchwałą nr 6 wyłoniła rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób.

Lista rezerwowa kandydatów:

 • Teresa Tryniecka
 • Kinga Kmiecik
 • Angelina Pawlak
 • Kinga Krysztofiak-Kurzawa
 • Jacek Płomiński
 • Natalia Szelczyńska
 • Krzysztof Gulcz
 • Monika Łykowska
 • Paulina Gwizdek
 • Michał Czyż
 • Lucyna Poprawa
 • Aneta Patryas
 • Aleksandra Swędrowska
 • Ewelina Walendowska
 • Tomasz Urban

                                                                                                                                  

                                                                                                                       Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                                                                         w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                           Małgorzata Andruszczak

                                                                                                                                  24 marca 2017 r.

bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl