A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konkursy

Konkurs: A-134-2/2016

referendarz sądowy [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 24.05.2016, 15:15 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.06.2016, 14:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

 Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
ogłasza konkurs na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Nazwa i adres sądu

                                    Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
                                    ul. Sądowa 2
                                    63-400 Ostrów Wielkopolski

Oznaczenie konkursu A-134-2/2016

Liczba wolnych stanowisk 1

Termin konkursu: konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 10 czerwca 2016 r. o godz. 9:30, sala nr 33 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, z zastrzeżeniem, że na powyższe stanowisko konkurs może zostać przeprowadzony w innym miejscu.

I. Kandydat na stanowisko referendarza sądowego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 149 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. 2015, poz. 133 ze zm.).

Zgodnie z art. 149 §1 powołanej ustawy, na stanowisku referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata;
 5. zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

II. Kandydat na stanowisko referendarza sądowego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie III, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2016 r., godz. 15:15 - bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, w pokoju nr 29 (I piętro) lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko referendarza sądowego A–134–2/2016) na adres:
Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
Oddział Administracyjny
ul. Sądowa 2
63-400 Ostrów Wielkopolski.

W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

III. Dokumenty, które należy złożyć:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informacje o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

  Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Należy złożyć komplet dokumentów w zamkniętej kopercie.

IV. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko referendarza sądowego, ustalona przez Komisję konkursową, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz na stronie internetowej sądu najpóźniej do dnia 31 maja 2016 r.

                                                                                                                         Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                                         w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                                        Ewa Litwin

Opublikowano dnia: 09.05.2016 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

 KANDYDAT ZAKWALIFIKOWANY DO ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU

Kamila Szczotkowska-Wawrzonek42 punkty

Zgodnie z §9 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.03.2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U. 2012, poz. 331), komisja wskazuje kandydatkę rezerwową do zatrudnienia na stanowisko referendarza sądowego (w razie niepodjęcia zatrudnienia przez Panią Kamilę Szczotkowską-Wawrzonek) w osobie Pani Magdaleny Skrzypczak-Graś40 punktów.

                                                                                                                          Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                                          w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                                        Ewa Litwin

bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl