A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konkursy

Konkurs: A – 134 – 1/2016

asystent sędziego [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.02.2016, 15:15 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 02.03.2016, 12:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkoposlkim

 Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na
stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Nazwa i adres sądu - Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63- 400 Ostrów Wielkopolski.

Oznaczenie konkursuA – 134 – 1/2016.
Liczba stanowisk - 1 stanowisko – pełny etat.
Termin konkursu - konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 01 marca 2016r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, sala nr 33.

Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. z 19 listopada 2012r., poz. 1270).

I. Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 18 października 2013r., poz. 1228).

II. Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. 2015, poz. 133 ze zm.).

Zgodnie z art. 155 §2 powołanej ustawy, na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata.

III. Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie IV, w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2016r. bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim w pokoju nr 29 (I piętro) lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko asystenta sędziego A – 134 – 1/2016) na adres:

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
Oddział Administracyjny
ul. Sądowa 2
63 - 400 Ostrów Wielkopolski.

W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

IV. Dokumenty, które należy złożyć:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo, uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a §6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej „ustawą”;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

  Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Należy złożyć komplet dokumentów w zamkniętej kopercie.

V. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego, ustalona przez Komisję konkursową, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz na stronie internetowej sądu najpóźniej do 19 lutego 2016r.


                                                                                                                         Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                                         w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                                      Ewa Litwin

Opublikowano dnia: 29.01.2016 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

Na podstawie § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1228) informuję o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, przeprowadzonego 01 marca 2016 r. oznaczonego znakiem A–134–1/16.

Po przeprowadzeniu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, komisja konkursowa wskazała do zatrudnienia na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Panią Joannę Piros, której suma punktów uzyskanych w drugim i trzecim etapie konkursu wynosiła 44 punkty.

Na listę rezerwową zakwalifikowali się:

 • Pan Krzysztof Jankowski, którego suma punktów uzyskanych w drugim i trzecim etapie konkursu wynosiła 42 punkty;
 • Pan Stanisław Michalski, którego suma punktów uzyskanych w drugim i trzecim etapie konkursu wynosiła 40 punktów.

                                                                                                                         Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                                        w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                                   Ewa Litwin

bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl