A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konkursy

Konkurs: A–134–4/13

asystent sędziego [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 29.10.2013, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.11.2013, 11:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
ogłasza konkurs o sygnaturze A–134–4/13 na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim mającym siedzibę przy ul. Sądowej 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Liczba wolnych stanowisk – 1 etat

Konkurs zostanie przeprowadzony 15 listopada 2013 r., godz. 10:00 sala 73 (budynek Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski).

 Zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończyła 24 lata.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • zgłoszenie na konkurs adresowane do Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego,
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskani u tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uzyskanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 • oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.


Wymagane dokumenty należy przesyłać w terminie do 29 października 2013r. na adres:


Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Sądowa 2
63-400 Ostrów Wielkopolski


(decyduje data stempla pocztowego)

lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, pok. 29.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym pod nr tel. 62 59-26-169.

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie wywieszona w siedzibie Sądu, w Biuletynie Informacji Publicznej - na stronie internetowej Sądu www.ostrow.sr.gov.pl 06 listopada 2013 r.

Opublikowano dnia: 11.10.2013 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

Do konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim przystąpiło 13 kandydatów.

Pani Magdalena Jurga-Stawicka została wybrana do zatrudnienia na stanowisko, na które przeprowadzany był konkurs, uzyskując następującą liczbę punktów:

 1. test - 34 punkty
 2. kazusy z zakresu prawa karnego i cywilnego 12 punktów.

Na listę rezerwową zakwalifikowano Panią Halinę Rejer, która uzyskała następującą liczbę punktów:

 1. test - 31 punktów
 2. kazusy z zakresu prawa karnego i cywilnego 11 punktów.

                                                                                                                          Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                                         w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                                       Ewa Litwin

bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl