A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konkursy

Konkurs: A-134-3/2013

stażysta [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 26.09.2013, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.10.2013, 15:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE


Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Sądowa 2,
na wolne stanowisko urzędnika sądowego.

Sygnatura konkursu: A-134-3/2013
Wolne stanowisko pracy: stażysta
Liczba miejsc: ¾ etatu

I. Konkurs dotyczy stażu urzędniczego dla osób, które mają być zatrudnione na stanowiskach sekretarza sądowego.
II. Zakres zadań - protokołowanie na posiedzeniach, przepisywanie orzeczeń, uzasadnień, sporządzanie pism w wykonaniu zarządzeń, wykonywanie innych czynności w sekretariacie zleconych przez kierownika sekretariatu.
III. Wymagania:

 1. Niezbędne są:
  ukończone co najmniej studia pierwszego stopnia i tytuł zawodowy na dowolnym kierunku, bardzo dobra umiejętność techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, w szczególności duża sprawność w pisaniu na komputerze pod dyktando.
 2. Nadto wymagane są: kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole oraz wiedza ogólna niezbędna do wykonywania obowiązków urzędnika sądowego.

  Wymagania dodatkowe:
  znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2007r., nr 38, poz.249 ze zm.) oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003r. nr 5, poz. 22 ze zm.).

IV. Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć do 26 września 2013 r.

 1. podanie o przyjęcie na staż urzędniczy (wraz z oznaczeniem konkursu),
 2. własnoręcznie napisany życiorys obejmujący przebieg nauki i pracy zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, tj. dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (oryginały do wglądu w chwili składania dokumentów),
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 9. kserokopie dokumentów potwierdzających ewentualne doświadczenie zawodowe, w tym świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy w przypadku kontynuowania zatrudnienia.

Wzory oświadczeń dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostępne są na stronie internetowej www.ostrow.sr.gov.pl w menu konkursy

Termin i sposób dostarczenia dokumentów
Kandydat składa wymagane dokumenty w terminie do 26 września 2013r. bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, Oddział Administracyjny, ul. Sądowa nr 2 – pok. nr 29 (I piętro), albo nadaje drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Pozostałe informacje

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności,
 3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.Komisja, po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu.
Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, zawiadamia kandydatów o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu, terminie i miejscu jego przeprowadzenia – co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem.
Zawiadomienia dokonuje się poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów i informacji wymienionych w ust. 2 na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim /rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze Dz. U. 21, poz. 129 ze zm./

Ostrów Wielkopolski, 13 września 2013 r.

                                                                                                                         Dyrektor
                                                                                     Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                         Małgorzata Andruszczak

Opublikowano dnia: 13.09.2013 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


[Oczekuje na rozstrzygnięcie]bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl