A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Konkursy

Konkurs: A–134–2/13

asystent sędziego [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 26.03.2013, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.04.2013, 14:00 [minął]
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza konkurs o sygnaturze A–134–2/13 na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim mającym siedzibę przy ul. Sądowej 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Liczba wolnych stanowisk – 1 etat

Konkurs zostanie przeprowadzony 26 kwietnia 2013r., godz. 10:00, sala 73 (budynek Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski).

Zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 27 lipca 2001r. nr 98, poz. 1070 ze zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:

  1.  jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych  i obywatelskich,
  2.  jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
  4. ukończyła 24 lata,
  5. ukończyła aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdała egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 zgłoszenie na konkurs adresowane do Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego,

 wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

 życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

 oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim,

 oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

 oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.


Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia. Wymagane dokumenty należy przesyłać w terminie do 27 marca 2013r. na adres:  Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego  w Ostrowie Wielkopolskim, pok. 29. Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym pod nr. tel. 62 59-26-169.

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie wywieszona w siedzibie Sądu, w Biuletynie Informacji Publicznej - na stronie internetowej Sądu www.ostrow.sr.gov.pl  04 kwietnia 2013 r.


Ogłoszenie wyników konkursu (rozstrzygnięcie) nastąpi 26 kwietnia 2013r. o godzinie 14:00

Opublikowano dnia: 06.03.2013 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


[Oczekuje na rozstrzygnięcie]bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl