A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Ogłoszenie ws. złożenia kwoty do depozytu.

25.08.2020, 09:24

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny ogłasza iż, postanowieniem z 20 lipca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 851/18 zezwolono Powiatowi Ostrowskiemu - Powiatowemu Zarządowi Dróg w Ostrowie Wielkopolskim na złożenie do depozytu sądowego kwoty 55,18 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 18/100), tytułem odszkodowania przyznanego uczestniczce postępowania Danucie Magdalenie Andrzejko bądź jej spadkobiercom decyzją Starosty Ostrowskiego z dnia 13 listopada 2018r. nr GGN.683.6.2018 za udział wynoszący 1/126 we współwłasności nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim, oznaczonej geodezyjnie w obrębie 0081 numerem działki 50, która stała się z mocy prawa własnością Powiatu Ostrowskiego na podstawie decyzji Starosty Ostrowskiego nr RPA.6740.ID.1.2018 z dnia 21 lutego 2018 r., przy czym kwota ta może zostać wypłacona Danucie Magdalenie Andrzejko bądź jej spadkobiercom po wykazaniu nabycia spadku po Danucie Magdalenie Andrzejko;
Wzywa się uczestniczkę postępowania Danutę Magdalenę Andrzejko bądź jej spadkobierców do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
Jednocześnie dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania bądź spadkobierców Danuty Magdaleny Andrzejko, ustanowiono kuratora w osobie adwokata Jagody Urbaniak - Giernalczyk prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ostrowie Wielkopolskim.

                                                                                                                              Sędzia Cezary Różanek

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 64
Opublikował: Piotr Binek
Publikacja dnia: 25.08.2020, 09:24
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl