A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Wyciąg z zarządzenia A-002-19/2020.

25.05.2020, 12:58

Wyciąg z zarządzenia nr A-002-22/2020
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 22 maja 2020 r.


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadza mechanizmy rozszerzające funkcjonowanie sadów, na podstawie art. 22 §1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a §1 pkt 2 w zw. z art. 8 pkt 2 oraz art. 31a §1 pkt 1 i 3 i art. 54 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych przy uwzględnieniu w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020.491 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020.374 ze zm.), w celu zapewnienia w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa sanitarnego, w tym zapobiegania zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zachorowaniem na COVID-19 oraz ochronę zdrowia i życia pracowników oraz osób trzecich wprowadza się od dnia 25 maja 2020r. do odwołania szczególne rozwiązania dotyczące funkcjonowania Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim uwzględniające wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

A. Zapewnienie bezpieczeństwa interesantów

 1. Interesanci w czasie przebywania na terenie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim są zobowiązani do podejmowania wszelkich wynikających z przepisów prawa i rekomendowanych przez służby sanitarne i medyczne działań skutkujących zachowaniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz użytkowników Sądu oraz zmierzających do minimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19. W szczególności dotyczy to przestrzegania zasad higieny rąk, higieny w czasie korzystania z części ogólnodostępnych obiektów Sądu, higieny podczas kaszlu i kichania, unikania dotykania dłońmi ust, nosa i oczu
 2. Zakazuje się wstępu do budynku Sądu osób innych niż wzywane do udziału w posiedzeniu lub też wykazujące inną niezbędną potrzebę czy też wykonujących czynności służbowe. Wejście na teren Sądu będzie możliwe jedynie po wykazaniu powodu wizyty w szczególności wezwanie na rozprawę, wejście na rozprawę jako publiczność po wcześniejszym uzyskaniu zgody, umówiona wizyta celem czytania akt, umówiona wizyta u kuratora, złożenie wniosku w sekretariacie Wydziału Ksiąg Wieczystych, wizyta w Punkcie Obsługi Interesanta). Powód wizyty należy przedstawić ochronie budynku. Ochrona budynku wpuści osoby zainteresowane nie wcześniej niż 10 minut przed godziną posiedzenia.
 3. Każdy „interesant” korzystający z obiektu Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim jest obowiązany do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt Sądu
 4. Nakłada się na każdego z „interesantów” korzystających z obiektu Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim obowiązek zakrywania, przy pomocy maski, maseczki, odzieży lub jej części , przyłbicy ust i nosa - z wyłączeniem osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osób mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
 5. Na rozprawę mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos. Osłonę twarzy można zdjąć jeżeli tak zarządzi prowadzący rozprawę - wówczas należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób.
 6. W Sądzie może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku i uczestniczyć w rozprawach osoby które zachorowały na COVID-19, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. O powyższym należy pouczyć stronę w wysyłanych wezwaniach (zawiadomieniach). Osoba wezwana lub zawiadomiona u której występują powyższe przypadki usprawiedliwia swoją nieobecność telefonicznie lub mailowo.
 7. Na rozprawę nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.
 8. Czekając na wejście na salę powinno się zachować odstęp minimum 2 m.
 9. Poruszanie się po budynku sądowym dopuszczalne jest jedynie w strefach bezpośrednio związanych z czynnościami, z powodu których wynikło stawiennictwo (tj w obrębie biura podawczego, Punktu Obsługi Interesanta, sekretariatu Wydziału Ksiąg Wieczystych, kasy, właściwej sali rozpraw, toalety znajdującej się na parterze budynku).
 10. Przy wejściu do Sądu organizuje się „punkt kontroli”, w którym pracownik podmiotu odpowiedzialnego za ochronę budynku sprawdza wykonanie dezynfekcji rąk, zasłonięcie ust i nosa oraz posiadanie zawiadomienia/wezwania oraz dokonuje pomiaru temperatury ciała osób u których występują objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną
  Pomiar temperatury ciała osób wchodzących na teren Sądu — w przypadku wskazania przez urządzenie wykorzystywane do pomiaru stanu podwyższonej temperatury (powyżej 38stopni), tj. przez sygnał dźwiękowy lub komunikat wyświetlacza urządzenia, wykonywany jest ponownie w odstępie, co najmniej 1 minuty, i w razie dwukrotnego wskazania podwyższonej temperatury taka osoba nie będzie wpuszczona na teren obiektu Sądu (w przypadku „interesanta” będącego stroną lub uczestnikiem postępowania, świadkiem, bądź inną osobą wezwaną do wzięcia udziału w czynnościach procesowych należy powiadomić o tym — referenta w sprawie (sędziego, asesora sądowego, referendarza sądowego). Osoby, które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała nie zostaną wpuszczone do budynku Sądu.

B. Zasady dotyczące przyjęć interesantów.

 1. Zabrania się dostępu „interesantów” do pomieszczeń biurowych Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z wyłączeniem pomieszczeń:
  a. punktu obsługi interesanta
  b. biura podawczego oraz sekretariatu wydziału ksiąg wieczystych w zakresie przyjmowania wniosków (wewnątrz sekretariatu Wydziału Ksiąg Wieczystych może przebywać tylko jedna osoba)
  c. kasy (przy kasie może pozostawać tylko jeden „interesant”),
  d. sal rozpraw (każdorazowo za okazanym wezwaniem lub zawiadomieniem, zgodą na wejście na rozprawę jako publiczność)
  e. zespołów kuratorskich (każdorazowo po uprzednim telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu takiej obecności),
  f. czytelni akt w Punkcie Obsługi Interesanta (za wyjątkiem przeglądania akt w formie elektronicznej)
 2. Nie przeprowadza się bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach wydziałów. Czynności te realizowane są przez Punkt Obsługi Interesanta.
 3. Punkt Obsługi Interesanta jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8 do 15 z uwzględnieniem czasu koniecznego na dezynfekcję oraz z uwzględnieniem przerw technicznych w godzinach 9.00-9.30; 11:00-11:30; 13:00-13:30). Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w Punkcie Obsługi Interesanta do 1 interesanta oraz jednej osoby w czytelni a ponadto dwie osoby oczekujące przed punktem z zachowaniem 2 metrowego odstępu od innych osób.
  Akta podlegają udostępnieniu po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym. Zawiesza się możliwość zamawiania akt bezpośrednio w czytelni akt.
  Dopuszczenie „interesantów” do przeglądania dokumentów akt i utrwalanie ich obrazu w czytelni akt następuje po uprzednim telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu takiej potrzeby oraz wskazanym przez uprawnionego pracownika czasie ich udostępnienia.
 4. Biuro podawcze Sądu oraz sekretariat wydziału ksiąg wieczystych przyjmuje pisma w czasie urzędowania od godziny 8:00 do 15:00, z uwzględnieniem czasu koniecznego na dezynfekcję oraz z uwzględnieniem przerw technicznych w godzinach 9.00-9.30; 11:00-11:30; 13:00-13:30).
  Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać przed biurem do 3 interesantów oczekujących z zachowaniem 2 metrowego odstępu od innych osób.
 5. Służba ochrony weryfikuje liczbę interesantów korzystających jednorazowo z obiektu Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie biura podawczego, kasy, Punktu Obsługi Interesanta i sekretariatu Wydziału Ksiąg Wieczystych i w przypadku stwierdzenia takiej konieczności reguluje dostęp do obiektu Sądu w danym czasie — w takiej sytuacji „interesanci” oczekują na pozwolenie wejścia do obiektu Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na zewnątrz budynku.
 6. Rekomenduje się „interesantom” w każdej sytuacji niewymagającej osobistego stawiennictwa w obiekcie Sądu komunikowanie się z Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim przy użyciu urządzeń umożliwiających porozumiewanie się na odległość, w szczególności telefonicznie i przez e-mail, elektroniczną skrzynkę podawczą czy portal informacyjny. Jednocześnie dla zachowania sprawności obsługi rekomenduje się w sytuacjach na to pozwalających uprzednie telefoniczne lub mailowe zgłoszenie obecności w obiekcie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim i ewentualne zasięganie informacji drogą telefoniczną lub mailową.

  POI nr tel 625926179, mail poi@ostrow.sr.gov.pl

  I Wydział Cywilny nr tel. 62 5926109, 62 5926187, mail cywilny@ostrow.sr.gov.pl

  II Wydział Karny nr tel. 62 5926160, mail karny@ostrow.sr.gov.pl

  III Wydział Rodzinny i Nieletnich nr tel. 62 5926115, mail rodzinny@ostrow.sr.gov.pl

  IV Wydział Pracy nr tel. 62 5926132, mail pracy@ostrow.sr.gov.pl

  V Wydział Ksiąg Wieczystych nr tel. 62 5926123, 62 5926125, mail księgi@ostrow.sr.gov.pl

  I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 62592106, mail kierownik.kuratorzy@ostrow.sr.gov.pl

  II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 625926159, mail kierownik.kuratorzy.rodz@ostrow.sr.gov.pl

  Pozostałe numery znajdują się na stronie internetowej Sądu

W przypadku wniosków składanych do V Wydziału Ksiąg Wieczystych prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami:

62 5926123
62 5926125

celem ustalenia ewentualnej konieczności osobistego złożenia wniosku.

 1.  „Korespondencja przychodząca” do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim podlega 24 godzinnej kwarantannie, chyba, że dostęp do dokumentów jest niezbędny dla zabezpieczenia sprawności i prawidłowości postępowań lub bieżących czynności administracyjnych, gospodarczych lub księgowych a także jeżeli nie sprzeciwia się temu dobro danego postępowania sądowego. O każdym przekazaniu dokumentów bez odbycia ich kwarantanny należy powiadomić osoby uprawnione do odbioru korespondencji w ramach wewnętrznego ich obiegu. Kwarantannie takiej podlegają również dokumenty udostępniane „interesantom” w czytelni akt, chyba że zwrot tych dokumentów jest niezbędny dla zabezpieczenia prawidłowości działalności Wydziałów lub zachowania sprawności postępowania.
 2. Czynności służbowe kuratorów sądowych powinny być realizowane w miarę możliwości za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (w tym telefonu, poczty elektronicznej, faksu, komunikatorów internetowych), natomiast czynności, które związane są z obsługą interesantów, realizuje się w wyodrębnionym pomieszczeniu.
 3. Skargi administracyjne do Prezesa Sądu składane są wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie. Nie przyjmuje się osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg administracyjnych.
 4. Wstęp na salę rozpraw publiczności oraz przedstawicieli prasy i innych środków masowego przekazu jest możliwy za zezwoleniem przewodniczącego posiedzenia. Osoba zainteresowana uczestniczeniem w rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest zobowiązana zgłosić zainteresowanie uczestnictwem najdalej na trzy dni robocze przed terminem rozprawy lub posiedzenia mailem lub telefonicznie w Punkcie Obsługi Interesantów informując o sposobie kontaktu z nią w celu powiadomienia o podjętej decyzji co do możliwej obecności. O liczbie osób mogących wejść na salę decyduje przewodniczący posiedzenia, biorąc pod uwagę konieczność bezpiecznego rozmieszczenia uczestników postępowania na sali rozpraw, potwierdzając lub odmawiając uczestniczenie w rozprawie dla zainteresowanej osoby. O uprawnieniu do wejścia takiej osoby na teren Sądu zostaje poinformowana ochrona Sądu. Jeżeli z uwagi na warunki rozprawy liczba osób mogąca wejść na salę jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


                                              Dyrektor Sądu Rejonowego                     Prezes Sądu Rejonowego
                                               w Ostrowie Wielkopolskim                      w Ostrowie Wielkopolskim
                                               Małgorzata Andruszczak                              Radosław Grzęda

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 248
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 25.05.2020, 12:58
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl