A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Zarządzenie A-002-13/20.

19.03.2020, 11:31

ZARZĄDZENIE NrA-002-13/20
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie wdrożenia procedur i ustaleń w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2


W związku z koniecznością ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 , stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 433), na podstawie

  • art. 22 § 1 w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020.365 t. j.),
  • § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020.433)

§1 w okresie od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania wprowadzamy:

  1. korzystanie z możliwości skierowania pracowników na zaległy urlopwypoczynkowy na warunkach przewidzianych w Kodeksie pracy;
  2. umożliwienie pracy zdalnej, zapewnienie możliwości świadczenia pracy rotacyjnej,przy zachowaniu obowiązku pozostawania w gotowości do świadczenia pracy przez pracowników objętych tym systemem, przerwa w wykonywaniu obowiązków przez pracowników sądów może być uznana za rodzaj niezawinionego przez pracownika przestoju, tj. sytuacji określonej w art. 81 Kodeksu pracy. Za czas przestoju pracownikowi należy się wynagrodzenie, pod warunkiem, że pracownik był gotów do jej wykonywania. Nie jest to więc całkowite zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Warunek ten ma istotne znaczenie. Gotowość do pracy w rozumieniu art 81 §2 k.p. występuje jedynie, gdy jednocześnie pozostaje on, zgodnie z art. 128 §1 k.p., do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym umówionym miejscu, w tym przypadku w miejscu zamieszkania (wyr. SN z 26.6.1998 r., I PKN 195/98, OSNAPiUS 1999, Nr 14, poz. 453).;
  3. zachowanie zwykłych godzin urzędowania sądów, bez możliwości skracania czasu pracy, z zastosowaniem ewentualnie elastycznego czasu pracy;
  4. wstrzymanie wysyłki wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe), z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych; nie dotyczy to spraw, w których ww. pisma już zostały wysłane;
  5. wstrzymanie wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń na miesiąc kwiecień 2020 r., poza sprawami pilnymi;
  6. wstrzymanie przekazywania akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi;
  7. w kontaktach, także wewnętrznych, między oddziałami sądu należy maksymalnie stosować korespondencję elektroniczną. W przypadku braku podpisu elektronicznego osób uprawnionych należy stosować skany pism podpisanych ręcznie. Oryginały pismo mogą zostać dostarczone właściwym komórkom organizacyjnym w przyszłości. Także w przypadku wypłat należy wprowadzić przesyłanie e-rnailami odpowiednich dokumentów pomiędzy dyrektorem, oddziałami finansowym i administracyjnym.

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                               Dyrektor Sądu Rejonowego             Wiceprezes Sądu Rejonowego
                                                w Ostrowie Wielkopolskim                  w Ostrowie Wielkopolskim

                                                  Małgorzata Andruszczak                           Marek Urbaniak

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 412
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 19.03.2020, 11:31
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl