A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Funkcjonowanie Sądu w związku z koronawirusem.

12.03.2020, 18:27

Zarządzenie A–002-7/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Sądu w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19.

Na podstawie:
• art. 54 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 365),
• ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374)
zarządzam:

§1

Odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń wyznaczonych na terminy w okresie od dnia 13 do 31 marca 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, z wyjątkiem spraw pilnych w sposób oczywisty wymagających odbycia posiedzenia.

§2

Powiadomienie stron i uczestników o odwołaniu rozpraw i posiedzeń.

§3

Ponadto:
1. ograniczam dostęp do Sądu jedynie dla osób wezwanych lub zawiadomionych (ich pełnomocników) - uczestników postępowań sądowych oraz osób zgłaszających się po odpis z księgi wieczystej. Wstęp jest również możliwy dla notariuszy, komorników sądowych i biegłych w związku z koniecznością wykonywania obowiązków służbowych.
2. ograniczam pracę w Biurze Obsługi Interesanta do pracy zdalnej (telefonicznej bądź za pomocą wykorzystania środków elektronicznych) i zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów.
3. zaprzestanie obsługi interesantów w sekretariatach wydziałów (ograniczenia w dostępności do sekretariatów nie dotyczą biegłych pobierających i zdających akta).
4. podjęcie czynności zwiększających dostępność obsługi interesantów za pomocą połączeń telefonicznych bądź za pomocą wykorzystania środków elektronicznych poprzez wysyłanie pytań i pism za pomocą m.in. maili, Portalu Informacyjnego, Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - ePUAP;

Punkt Obsług Interesantów POI nr tel 62 5926169, mail poi@ostrow.sr.gov.pl
I Wydział Cywilny nr tel 62 5926109, mail cywilny@ostrow.sr.gov.pl
II Wydział Karny nr tel 62 5926160, mail karny@ostrow.sr.gov.pl
III Wydział Rodzinny i Nieletnich nr tel 625926115, mail rodzinny@ostrow.sr.gov.pl
IV Wydział Pracy nr tel 62 5926132, mail pracy@ostrow.sr.gov.pl
V Wydział Ksiąg Wieczystych nr tel 62 5926123, mail księgi@ostrow.sr.gov.pl

§4

1. Polecam wszystkim sądowym kuratorom zawodowym, aby w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. nie wykonywali zadań służbowych w środowisku podopiecznych. Sądowi kuratorzy zawodowi są jednak zobowiązani wykonać zlecone przez sąd zadanie leżące w zakresie ich obowiązku jeżeli z okoliczności sprawy wynika, iż istnieje realne zagrożenie dla życia lub poważne zagrożenie dla zdrowia podopiecznego (uczestnika postępowania). Zaleca się aby te zadania wykonywać przy użyciu środków ochrony osobistej.
2. W okresie ustalonym w ust. 1 zaleca się, aby sądowi kuratorzy zawodowi ograniczyli bezpośredni kontakt z podopiecznymi do minimum. Jeżeli jest to możliwe, ustaleń w prowadzonych sprawach należy dokonywać w szczególności za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.
3. Zobowiązuje się sądowych kuratorów zawodowych do poinformowania kuratorów społecznych, aby w okresie wyżej wskazanym nie wykonywali zleconych im zadań w środowisku podopiecznych. W takim przypadku ustaleń w prowadzonych sprawach należy dokonywać za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                               w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                     Radosław Grzęda

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 1 030
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 12.03.2020, 18:27
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl