A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SĄDZIE REJONOWYM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorami Pana/i danych osobowych są Prezes oraz Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych: biuro@iod-kancelaria.pl, tel. 62 767 09 66.
 3. Dane osobowe w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych:
  a. sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego
  b. wykonaniu zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Sądowi Rejonowemu w Ostrowie Wielkopolskim, tzn. sprawowania wymiaru sprawiedliwości i innych zadań z zakresu ochrony prawnej;
 4. Dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, w której będzie to wynikało z przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej za wyjątkiem sytuacji, w której będzie to wynikało z przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto w dowolnym momencie można skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem- przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, w zależności od rodzaju operacji przetwarzania danych.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Małgorzata Andruszczak
Dokument z dnia: 11.06.2018
Dokument oglądany razy: 707
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 28.06.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl