A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Rejestry sądowe

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.02.1988 r. ze zm. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.88.2.6) — a przepisy archiwalne w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra .Sprawiedliwości z dnia 05.05.1989r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym (Dz.U. Nr 28, póź. 150 z póź. zm.)i zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1985 r. – w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz.Urz. MS Nr 8 poz.55) i zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22.02.1988 r. – w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS Nr 2, poz. 6 z póź. zm) ponadto obowiązują i stosowane są następujące przepisy kancelaryjno archiwalne uzgodnione z państwową służbą archiwalną – Instrukcja kancelaryjna wprowadzona w życie zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 26 kwietnia.2002 r., nr zarządzenia nr 1/02/A, jednolity Rzeczowy Wykaz Akt wprowadzony zarządzeniem j.w. Ponadto sprawy postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi regulują przepisy rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002 r. – w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 167, poz.1375) w/w przepisy obligują sądy do wprowadzenia i stosowania instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt.

Dane zawarte w rejestrach udzielane są stronom i uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawionych osób.

1. W sądach prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

1)repertoria,

2)wykazy,

3)kartoteki, (zbiory kart),

4)zbiory wokand,

5)księgi pomocnicze.

2. Urządzenia ewidencyjne prowadzi się według ustalonych wzorów, służą one do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia, układu i przechowywania akt.

3. Wpisów w urządzeniach ewidencyjnych dokonuje się niezwłocznie po zaistnieniu podstawy do ich zamieszczenia.

Repertoria, wykazy i księgi pomocnicze, zwane dalej księgami biurowymi, prowadzi się systemem roczników, z numeracją od początku roku. Można jednak używać tej samej księgi również w latach następnych, rozpoczynając numeracje wpisów od początku roku następnego, jeżeli liczba czystych kart wystarczy co najmniej na okres półroczny.

Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.02.1988 r. ze zm. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.88.2.6) — a przepisy archiwalne w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra .Sprawiedliwości z dnia 05.05.1989r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym (Dz.U. Nr 28, póź. 150 z póź. zm.)i zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1985 r. – w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz.Urz. MS Nr 8 poz.55) i zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22.02.1988 r. – w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS Nr 2, poz. 6 z póź. zm) ponadto obowiązują i stosowane są następujące przepisy kancelaryjno archiwalne uzgodnione z państwową służbą archiwalną – Instrukcja kancelaryjna wprowadzona w życie zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 26 kwietnia.2002 r., nr zarządzenia nr 1/02/A, jednolity Rzeczowy Wykaz Akt wprowadzony zarządzeniem j.w. Ponadto sprawy postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi regulują przepisy rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002 r. – w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 167, poz.1375) w/w przepisy obligują sądy do wprowadzenia i stosowania instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt.

Dane zawarte w rejestrach udzielane są stronom i uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawionych osób.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Ireneusz Sikora
Dokument z dnia: 16.03.2009
Dokument oglądany razy: 5 797
Opublikował: Administrator strony
Publikacja dnia: 16.03.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl