Konkurs: A–134–3/20

p.o. stażysty

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.06.2020, 15:15
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 02.07.2020, 14:00
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
ogłasza konkurs na zastępstwo urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
na stanowisko p.o. stażysty
do Wydziału Orzeczniczego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Nazwa i adres sądu - Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Oznaczenie konkursu - A–134–3/20

Stanowisko - p.o. stażysty (umowa na czas określony na czas zastępstwa urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Liczba stanowisk - 1 w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie wszystkich czynności i zarządzeń w tych sprawach;
 • redagowanie pism;
 • wykonywanie prac administracyjno–biurowych;
 • wykonywanie czynności kancelaryjnych;
 • obsługa urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner);

Wymagania, które powinien spełniać kandydat ubiegający się o stanowisko.

Wymagania niezbędne
Określone w art. 2 pkt 1-6 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. z 2018 r. poz. 577) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 03 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzana urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 485 ze zm.) – tj. osoba:

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • o nieposzlakowanej opinii;
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • posiadająca wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu operacyjnego Windows;
 • znajomość aplikacji biurowej MS Office, w tym dobra znajomość Microsoft Word;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • kreatywność;
 • znajomość techniki pracy biurowej w tym:
 • umiejętność szybkiego pisania na komputerze;
 • umiejętność sporządzania notatki służbowej, zredagowania pisma;
 • komunikatywność;
 • umiejętność organizacji własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista;
 • znajomość ustawy z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 577);
 • znajomość ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 365 ze zm.);
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141);
 • znajomość zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 r., poz. 138 ze zm).

Zakres i sposób przeprowadzania konkursu oraz kryteria ocen regulują przepisy: art. 3b ust. 4 cyt. wyżej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz § 7 – 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).


Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • podanie o przyjęcie na w/w stanowisko (wraz z oznaczeniem konkursu) adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, zawierające aktualny adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie;
 • oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;
 • podpisana klauzula informacyjna oraz klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Przedkładane dokumenty winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Kopie dokumentów winny być opatrzone adnotacją „Kopia, za zgodność z oryginałem” i podpisem kandydata.
Wzory druków do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.ostrow.sr.gov.pl, w zakładce konkursy, dalej formularze, „oświadczenia i klauzule dla stażysty”, „kwestionariusz”.
Termin i miejsce złożenia dokumentów
Wymagane dokumenty kandydaci mogą złożyć osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowej 2 (Biuro Podawcze, parter w dni robocze w godz. 8:00–15:00) albo przesłać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 15 czerwca 2020 r.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, z dopiskiem na kopercie „Konkurs nr A–134–3/20”.
Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres składającego dokumenty.
Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 59 26 169.
Lista osób zakwalifikowanych do II i III etapu konkursu , a także wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim (www.ostrow.sr.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.
Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia kandydata o miejscu, dacie i czasie kolejnych etapów konkursu.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sądzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

                                                                                                              Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                                                               w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                                                 Małgorzata Andruszczak

Opublikowano dnia: 04.06.2020
wydruk z dnia: 13.07.2020 // www.ostrow.sr.gov.pl