Konkurs: A–134–4/18

asystent sędziego

Termin przyjmowania zgłoszeń: 11.05.2018, 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.06.2018, 08:00
Organizator: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

 Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Nazwa i adres sądu - Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, 63- 400 Ostrów Wielkopolski

Oznaczenie konkursu - A–134–4/18
Liczba stanowisk - 1 stanowisko – pełny etat
Termin konkursu - konkurs przeprowadzony zostanie 07 czerwca 2018 r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2, sala nr 33.

Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. 2012 r., poz. 1270).

I. Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013 r., poz. 1228).

II. Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155 §2 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. 2018, poz. 23 ze zm.).

Zgodnie z art. 155 §2 powołanej ustawy, na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

  1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych obywatelskich;
  2. jest nieskazitelnego charakteru;
  3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
  4. ukończył 24 lata.

III. Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie IV w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2018 r. - bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim w pokoju nr 29 (I piętro) lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko asystenta sędziego A–134–4/18) na adres:

Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Sądowa 2 63- 400 Ostrów Wielkopolski

W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

IV. Dokumenty, które należy złożyć:

  1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
  2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
  3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
  4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a §6 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej „ustawą”;
  5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Należy złożyć komplet dokumentów w zamkniętej kopercie.

V. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego, ustalona przez Komisję konkursową, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz na stronie internetowej sądu najpóźniej do 28 maja 2018 r.


                                                                    Prezes Sądu Rjonowego w Ostrowie Wielkopolskim                                                                                           Radosław Grzęda

Opublikowano dnia: 25.04.2018
wydruk z dnia: 17.02.2020 // www.ostrow.sr.gov.pl