Ogłoszenie ws. złożenia kwoty do depozytu.

14.01.2020

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny ogłasza iż, postanowieniem z 30 grudnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 446/19 zezwolono Powiatowi Ostrowskiemu - Powiatowemu Zarządowi Dróg w Ostrowie Wielkopolskim na złożenie do depo¬zytu sądowego kwoty 2.421,83 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych 83/100), tytułem odszkodowania przyznanego spadkobiercom Mariana Przybylskiego decyzją Starosty Ostrowskiego z dnia 30 kwietnia 2019r. nr GGN.683.7.2018 za udział wynoszący 56/224 we współwłasności nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim, oznaczonej geodezyjnie w obrębie 0096 numerami działek 90 i 92, a zapisanej w księdze wieczystej KZ1W/00000113/3, która stała się z mocy prawa własnością Powiatu Ostrowskiego na podstawie decyzji Starosty Ostrowskiego nr RPA.6740.ID.1.2018 z dnia 21 lutego 2018 r., przy czym kwota ta może zostać wypłacona wierzycielom po wykazaniu nabycia spadku po Marianie Przybylskim.

Wzywa się spadkobierców Mariana Przybylskiego do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
Jednocześnie dla nieznanych spadkobierców Mariana Przybylskiego, ustanowiono kuratora w osobie adwokata Jagody Urbaniak-Giernalczyk prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ostrowie Wielkopolskim.

                                                                                                                                SSR Marek Jasiak

Wiadomość z dnia: 14.01.2020
Wiadomość oglądana razy: 167
Opublikował: Ireneusz Sikora
wydruk z dnia: 18.09.2020 // www.ostrow.sr.gov.pl